Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2024-4-1-1701

Paper ID: UTISGAD-2024-4-1-1701
Title: KRİZ YÖNETİMİ ÜZERİNE AKADEMİK BİR BAKIŞ: KRİZ YÖNETİMİNİN ÜNİVERSİTE SİSTEMİNE YANSIMASI VE TEZLERİN ROLÜ
Author: Sibel DEMİRER YURDUGÜL & Seyhun YURDUGÜL


ÖZET

Kriz anları birimin önleme ve uyum kabiliyetinin en aza indiği veya yok olduğu anlar olarak tanımlanabilir. Beklenmedik durumlarda ortaya çıkabilecek krizlerin olumsuz sonuçlarını engelleyebilmek gerekir. Krizler doğal afetler sonucu, ekonomik şartların bozulması halinde, ürün/hizmet alan kişilerin şikayeti ile pandemi gibi küresel veya toplumsal ölçekli olaylar sonucu ortaya çıkabilir. Kriz yönetimi devlet ya da özel tüm kuruluşlarda uygulanabilir. Bu çalışmada YÖK Tez Kataloğu’ndaki, 1992-2023 tarihlerini kapsayan 292 adet tez taranmıştır. Bu tezlerin büyük bölümü üniversitelerin İşletme Ana Bilim Dallarında yürütülmüştür. Tezlerin 44 adedi Doktora, bir adedi Tıpta uzmanlık üzerine olup geri kalanı ise yüksek lisans tezidir. En çok tezin Marmara Üniversitesi’nde yürütüldüğü gözlenmektedir. 1990’lı yıllardaki tezler daha çok seyahat ve genel işletme sektöründe yoğunlaştığı, 2000’lerin başında daha çok deprem ve ekonomik kriz gibi Türkiye gündemini işgal eden konular, 2010 civarında diplomatik krizler ve 2020’li yıllarda ise başta COVID-19 ve yeni iletişim teknolojileri konularının baskın çalışıldığı görülmektedir. Kriz yönetimi konulu tezler çok azdır. Önem ve amaç olarak çalışma, özellikle kriz anında davranış, yönetim ve kolaylaştırıcı hareket kabiliyetinin kurumsal olarak etkinliğini sağlayarak bu konuda ilgili kuruluşlardaki görevli kişilere desteği hedeflemektedir. Farklı alanlardan örnek verilmesi suretiyle çalışma özgünlük kazanmıştır. Kriz yönetiminde sunulacak yenilikçi yaklaşımlar ile ayrıntılı bir katkı da sağlanacaktır. Sonuç olarak kriz anında nasıl davranılması gerektiği tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi üniversitelerde daha etkin bir şekilde bilinmelidir ve bu durum tezler başta olmak üzere akademik çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz yönetimi, Tez, Derleme

JEL Kod: M11, L10


AN ACADEMIC GLANCE ON CRISIS MANAGEMENT:THE REFLECTION OF CRISIS MANAGEMENT TO UNIVERSITY SYSTEM AND THE ROLE OF THESIS

ABSTRACT

The moments of crisis is defined as the minimization or loss of prevention and accordance ability of an unit. It is necessary to prevent the negative results of the crisis that may appear at unexpected moments. The crisis may appear as a result of events like natural disasters, disruption of economic conditions, the complaints of product/service taking people, global or society based conditions. The crisis management is applicable to governmental or private institutions. In this study, 292 thesis was screened out in Higher Education Board of Türkiye(YÖK) which covers the period of 1992-2023. Most of these thesis were supervised in the departments of Management. 44 of these thesis were Ph.D., one was Expertise in Medicine and the remaining is Master of Science. The most were supervised in Marmara University. The thesis in 1990s comprise travel and general management, in the beginning of 2000s the main topic covered the agenda of Türkiye such as earthquake and economic crisis, around 2010 diplomatic crisis and around 2020s mainly COVID-19 and new communication topics was studied. The thesis based on crisis management were found to be too few. The importance and aim of the study targets the support to the authorized people in related institutions with relevance to effective institutional behaviour, management and ease in mobility in crisis moment. Different examples were provided from different fields to specify the study. A detailed contribution will be provided by novel approaches in crisis management. As a result, like all institutions, the behavior in crisis management will be more effectively known in universities and this should be supported by academic studies, mainly by thesis.

Keywords: Crisis, Crisis management, Thesis, Evaluation.

JEL Codes: M11, L10