Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2024-4-1-0306

Paper ID: UTISGAD-2024-4-1-0306
Title: HANGİ KREDİ TÜRÜ ÜRETİMİ DAHA ÇOK DESTEKLİYOR: TİCARİ KREDİLER Mİ TÜKETİCİ KREDİLERİ Mİ?
Author: Bekir EREN


ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki ticari ve tüketici kredilerinin alt bileşenlerinin üretim ile ilişkisini analiz etmektir. Aylık veri kullanılarak uzun bir dönemin kapsanması ve çok sayıda kredi grubunun üretim etkisinin ilk kez karşılaştırılması bakımından çalışma akademik yazına katkı sağlamaktadır. Yöntem olarak, eşbtünleşme analizi, nedensellik testi ve hata düzeltme modeli kullanılarak, 2003:01-2023:12 döneminde, üretim için öncü gösterge olan sanayi üretim endeksi ile kredi türleri arasındaki bağlantı araştırılmıştır. Bulgular, ticari kredilerden olan işletme ve ihracat kredilerinden üretime doğru uzun dönemli anlamlı bir etkinin varlığını işaret etmektedir. Ayrıca, tüketici kredilerinden sadece konut kredileri üretim üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Kredilerin temel amacının ekonomik büyümeyi desteklemek olduğu düşünüldüğünde, finansal istikrarı ve fiyat istikrarı bozucu sonuçların önlenmesi için selektif kredi politikasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kredi türleri, Üretim, Hata düzeltme modeli                            

JEL Kod: E23, E44, E51


WHICH TYPE OF LOAN SUPPORTS PRODUCTION MORE: COMMERCIAL LOANS OR CONSUMER LOANS?

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the relationship between sub-components of commercial and consumer loans and production in Turkey. The study contributes to the academic literature in that it covers a long period using monthly data and compares the production impact of many credit groups for the first time. As a method, using cointegration analysis, causality test and error correction model, the connection between the industrial production index, which is a leading indicator for production, and loan types has been investigated in the period 2003:01-2023:12. The findings indicate that among commercial loans, business and export loans have a significant long-term effect on production. Moreover, among consumer loans, only housing loans have a significant impact on production. Considering that the main purpose of loans is to support economic growth, it is thought that a selective credit policy will be useful to prevent financial and price destabilizing results.

Keywords: Loan types, Production, Error correction model

JEL Codes: E23, E44, E51.