Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2023-3-2-2811

Paper ID: UTISGAD-2023-3-2-2811
Title: DİJİTAL DÖNÜŞÜM EKSENİNDE KURUMSAL İLETİŞİM VE MARKALAŞMA: ÖRNEK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Author: Elif KARAKURT & Belis GÜLAY


ÖZET

Dijital çağda yaşadığımızda, birçok alanda dijitalleşmenin etkilerini görüyoruz. Bu dijitalleşmenin bir sonucu olarak, kurumsal iletişim araçları, teknikleri ve bu araçları kullanan kişiler, yani işletmeler de dijital hale geldi. Geleneksel kurumsal iletişim yöntemleri hala mevcut olsa da, bu yeni dijital dünyada kurumsal iletişim yöntemleri de dijitalleşmeye başladı. Günümüzde, teknolojideki ilerlemeler ve küreselleşme, kurumsal yönetimle ilgili yenilikler, büyük şirket skandalları ve ülke ekonomilerini büyük ölçüde etkileyen finansal krizler nedeniyle kurumsal yönetimin önemini artırıyor. Kurumsal iletişim, rekabet koşullarının artması ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle günden güne artmaktadır. Dijitalleşme, teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucu olarak hem kamu hem de özel sektör için sosyal ve ekonomik faydalar getirmiştir. İçinde bulunduğumuz modern dijital dünyada, kurumsal iletişim de kaçınılmaz bir şekilde değişmiştir. Teknolojik ilerlemeler, iş ve iletişimin her yönünü değiştirdiği günümüzde, işletmelerin hangi yeni iletişim teknolojilerini kullandıkları ölçüde rekabet edebilirler. Kurumların bu değişiklikleri takip etmesi ve yeni trendlerden nasıl yararlanılacağı konusunda bilgi sahibi olması, varlıklarının devamlılığı için çok önemlidir. Bu nedenle, rakiplerinden ayrılmak isteyen kuruluşlar, yeni teknolojilere uyum sağlamak ve kurumsal iletişime dikkat etmek zorunda kalmalıdır. Bu bağlamda, çalışma, kurumsal yönetim, dijital dönüşüm ve kurumsal iletişim gibi ana konuları ele alarak yeni teknolojilerin iletişim yöntemlerini nasıl değiştirdiğini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Kurumsal Yönetim, Dijital Dönüşüm, Kurumsal İletişim, İletişim.

JEL Kod: M30, M31


CORPORATE COMMUNIICATION AND BRANDING ON THE AXIS OF DIGITAL TRANSFORMATION: A REVIEW OF CASE STUDIES

ABSTRACT

We are living in a digital age, and this is reflected in many different ways. The tools, processes, and users of corporate communication—namely, businesses—have all been impacted by this digitalization. Although there are still some classic business communication apps, the corporate communication applications are also starting to be digitalized in this new digital environment. Corporate governance is critical in today’s world because of advancements in technology and globalization, worldwide advances in corporate governance, major corporate scandals, and financial crises that have a significant impact on national economies. The necessity for corporate communication across institutions is growing daily as a result of the proliferation of communication technology and the intensification of market competitiveness. The public and private sectors have benefited from digital transformation, which is a natural outcome of technical advancements. The evolution of corporate communication is now unavoidable in the digital age we live in. New communication technologies give firms a competitive edge in today’s environment, where technological advancements are reshaping all forms of business and communication. Institutions must closely monitor these developments and comprehend how to capitalize on emerging trends if they are to maintain their existence. Therefore, businesses who wish to stand out from their rivals must adopt new technology and place a high value on corporate communication. The primary subjects of corporate governance, digital transformation, and corporate communication are covered in general terms in this study, along with the changes brought about by new technologies in the field of communication studies.

Keywords: Governance, Corporate Governance, Digital Transformation, Corporate Communication.  Communication.

JEL Codes: M30, M31