Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-10.2021.531.V3

Paper ID: UTISGAD-10.2021.531.V3
Title: TURİST REHBERLERİNİN TURİZMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜME YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDE MESLEKİ KAYGILARININ ETKİSİ
Author: Bilsen BİLGİLİ

ÖZET

Dijital çağı izleyen Endüstri 4.0 çağı ile birlikte tüm endüstrilerde olduğu gibi turizm endüstrisinde de büyük bir dijital dönüşüm yaşanmaktadır. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi dijital uygulamalar, turist rehberlerinin mesleki rollerini kaybetmek üzerine tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu araştırmada, turist rehberlerinin turizmde dijital dönüşüme yönelik olarak mesleki kaygılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Fuller (1969)’in öğretmenlerin mesleki kaygılarını belirlemek üzere yapmış olduğu araştırmadan hareketle, bir ölçek geliştirilerek turist rehberlerinin kaygılarına ilişkin faktörlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Belirlenen mesleki kaygı faktörlerinin turizmde dijital dönüşüme yönelik tutumlar üzerindeki etkisi teknoloji kabul modeli ile ortaya konulmuştur. Araştırmada öncelikle, literatür taraması yapılarak turist rehberliği mesleğinin hizmet kapsamındaki maddeler belirlenmiştir. Turist rehberleri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile dijital turizme yönelik kaygı ifadeleri geliştirilmiştir. Buradan hareketle, anket formu oluşturulmuş, turist rehberleri üzerine uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilere açımlayıcı/keşifsel faktör analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Belirlenen faktörler ile tutumlar arasındaki etkiler regresyon ile test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, turizmde dijitalleşmede rehberlerin gelecekteki rollerinin belirlenmesi ve mesleki kaygının önlenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi yönünde öneriler sunulmuştur. Araştırma, güncel ve oldukça önemli bir konuyu ölçek geliştirerek ele alması bakımından orijinal bir niteliğe sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Turizmde Dijital Dönüşüm, Mesleki Kaygı, Teknoloji Kabul Modeli, Turist Rehberliği.

JEL Kodları: L83 M31 Z32


THE EFFECT OF OCCUPATIONAL ANXIETY ON TOURIST GUIDES’ ATTITUDES TOWARDS DIGITAL TRANSFORMATION in TOURISM

ABSTRACT

With the age of Industry 4.0 following the digital age, there is a great digital transformation in the tourism industry as well as in all industries. Digital applications such as augmented reality and virtual reality have led to the emergence of discussions about losing the professional role of tourist guides. In this research, it is aimed to determine the professional concerns of tourist guides towards digital transformation in tourism. For this purpose, it is aimed to determine the factors related to the concerns of tourist guides by developing a scale based on the research conducted by Fuller (1969) to determine the professional concerns of teachers. The effect of occupational anxiety factors to be determined on attitudes towards digital transformation in tourism with the technology acceptance model is determined. In the research, first of all, the items within the scope of the service of the tourist guiding profession is determined by scanning the literature. Expressions of concern for digital tourism is developed with the semi-structured interview technique is made with tourist guides. The survey form to be created from this point of view was applied to tourist guides. Exploratory factor and regression analysis was applied to the data obtained from the questionnaires. The relationships between the determined factors and attitudes were tested with the regression analysis. According to the results of the research, suggestions is presented to determine the future roles of guides in digitalization in tourism and to develop strategies to prevent professional anxiety. The research has an original which deal with a current and very important issue by developing a scale.

Keywords: Digital Transformation in Tourism, Occupational Anxiety, Technology Acceptance Model, Tourist Guide.

JEL Codes: L83 M31 Z32