Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-06-2021-4120.V3

Paper ID: UTISGAD-06-2021-4120.V3
Title: İŞ TATMİNİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ
Authors: Pelin ZEYBEK SAYGIN, Bedriye ULUÇAY

ÖZET

İş tatmini kavramı günümüzde disiplinlerarası olarak ele alınan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme literatüründe olduğu gibi eğitim ve öğretim süreçleri ile ilgili olarak pek çok güncel çalışmanın varlığından söz etmek mümkündür. İş tatmini, işgörenin gösterdiği çabaya karşılık elde ettiği maddi ve manevi çıktıları ifade ederken bu değerlerin kişisel değer yargılarıyla ilişkisini de ifade etmektedir. Eğitim örgütlerinde iş tatmini düzeyinin artması ile eğitim öğretim sürecinin asli unsurları olan öğrenci ve öğretmen ile program geliştirme çalışmalarının doğrudan olumlu olarak etkileneceği öngörülmektedir. Bu bakımdan lisansüstü tez çalışmaları kapsamın iş tatmini kavramının hangi boyutta ele alındığı araştırılmak istenmiştir. Buna göre, projenin asıl amacı iş tatmini konulu lisansüstü tez çalışmalarının analizi gerçekleştirmektir. Bu sayede iş tatmini kavramını odağına alan çalışmaların içerik analizi kapsamında incelemesi gerçekleştirilmiştir. Proje çalışmasının, örgütsel davranışın güncel konularından biri olan iş tatmini alanyazınına katkı sunması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Lisansüstü Çalışmalar, İçerik Analizi

JEL Kodları: M10, L90


CONTENT ANALYSIS OF THE POSTGRADUATE STUDIES ABOUT WORK SATISFACTION

ABSTRACT

The concept of work satisfaction emerges today as an interdisciplinary concept. As in the business literature, it is possible to talk about the existence of many current studies on education and training processes. Work satisfaction, while expressing the material and moral outputs obtained by the employee for his effort, it also expresses the relationship of these values with personal value judgments. It is predicted that with the increase in the level of work satisfaction in educational organizations, student and teacher and program development studies, which are the main elements of the education and training process, will be directly positively affected. In this respect, the scope of postgraduate thesis studies has been aimed to investigate the extent of the concept of work satisfaction. Accordingly, the main purpose of the project is to analyze the postgraduate theses on work satisfaction. In this way, studies that focus on the concept of work satisfaction were examined within the scope of content analysis. The study aims to contribute to the literature on work satisfaction, which is one of the current issues of organizational behavior.

Keywords: Work Satisfaction, Postgraduate Theses, Content Analysis

JEL Codes: M10, L90