Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-05-2021-3908.V1

Paper ID: UTISGAD-05-2021-3908.V1
Title: ALGI YÖNETİMİ VE İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ
Authors: Şakir ZENGİN & Mustafa BEKMEZCİ

Özet

Algı yönetimi, fayda sağlamak amacıyla dış dünya ile olan veri akışının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen ilk kez ABD Savunma Bakanlığınca kavramsal bir tanım getirilen algı yönetimi kavramının, bilgi ve iletişim çağında önemi gitgide artmaktadır. Kitle iletişim araçları vasıtasıyla çok fazla miktarda ve hızlı bilgiye maruz kalan bireyler istenen yönde hareket ettirilmeye müsait hale gelmekte ve bireyin algıları yönlendirilmektedir. Sonuç olarak önemi artan algı yönetimi kavramı bireyler, örgütler ve devletlerin dikkatini çekmektedir. Bu çalışmada, algı ve algılama kavramları, algı çeşitleri, algı süreci, algılama sürecini etkileyen faktörler, algı yönetiminin tarihsel süreci ve amacına değinilmiştir. Sonra işletmelerde algı yönetimine yönelik uygulanan yöntem ve ilkeler incelenerek kurumsal algı, algı yöneticilerinin başarı faktörleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise işletmelerde algı yönetiminin reaktif ve proaktif algı yönetimi bağlamında kullanım amaçları ve önemi konuları irdelenmiştir. Algı sonucu ortaya çıkan gerçek, gerçeğin kendisinden daha önemli hale geldiği düşüncesinden hareketle yapıldığında işletmelerde algı yönetimi konusunda daha başarılı olunacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Algı, Algı Süreci, Algı Yönetimi, Reaktif Algı Yönetimi, Proaktif Algı Yönetimi

JEL Kodları: M10,M19


PERCEPTION MANAGEMENT AND ITS IMPORTANCE FOR BUSINESSES

Abstract

Perception management means controlling and improving the data flow with the outside world in order to benefit. The concept of perception management, which was first defined as a conceptual definition by the US Department of Defense, although its history dates back to ancient times, is increasingly important in the age of information and communication. Individuals who are exposed to too much and fast information through mass media become available to be moved in the desired direction and the individual’s perceptions can be directed. As a result, the concept of perception management, which has increased in importance, attracts the attention of individuals, organizations and states. In this study, perception and perception concepts, perception types, perception process, factors affecting perception process, historical process and purpose of perception management are mentioned. Then, by examining the methods and principles applied for perception management in businesses, institutional perception and success factors of perception managers were emphasized. Later, the usage purposes and importance of perception management in the context of reactive and proactive perception management in businesses were examined. When the fact that emerges as a result of perception is made with the idea that reality becomes more important than itself, it has been concluded that businesses will be more successful in perception management.

Keywords: Perception, Perception Process, Perception Management, Reactive Perception Management, Proactive Perception Management

JEL Codes: M10, M19