Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2024-4-1-0906

Paper ID: UTISGAD-2024-4-1-0906
Title: SURİYELİ GÖÇMEN KADINLARIN GERİDE BIRAKTIKLARI
Author: Fatma YEŞİL


Göç, toplumların tarihsel süreçlerinde sebepleri ve sonuçlarıyla geleceği etkileme gücü olan önemli ve geçmişi insanlık tarihi kadar eskiye giden bir olgudur. Göç veren ya da alan tüm toplumlar bu yer değiştirme faaliyetlerinden etkilenmektedir. Savaşlar, coğrafik koşullarla ortaya çıkan kıtlıklar, doğal afetler, siyasi baskılar gibi çeşitli sebepler, göçün zorunlu etkenleri olarak düşünülmektedir. Mevcut çalışmada 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşın etkili olduğu göçün, göçe zorlanan bireylerinin savaşta kaybettikleri ve göç yerinde bıraktıkları yakınları sorgulanmıştır. Çalışmanın amacı toplumsal yapıyı oluşturmada önemli bir yere sahip olan geniş veya çekirdek ailenin parçalanmış olmasını saptamaktır. Sonuç, derinlemesine görüşme tekniği ile gerçekleştirilen veri derleme sürecinde katılımcı olarak görüşülen kadınların yüzde seksen (%80)’inin ailesinden veya akrabalarından pek çoğunu geride bıraktığı, yüzde altmış yedi (%67)’sinin ise savaşta eş, baba, kardeş veya akrabalarını kaybettikleri tespit edilmiştir. Devletlerin çoğunlukla bir güvenlik sorununun çözümü temeline dayandırarak meşru hale getirdiği ve gerçekleştirdiği savaşların ancak arka planda finansal, kültürel, coğrafik zenginlikler hatta kontrolün sağlanması ve güç elde etme çabası gibi birçok neden barındırdığı da bilinmektedir. Fakat savaşların insan onuruna yakışmayan durumlarla verilen hayatta kalma mücadelesini ortaya çıkardığı ve uzun süreli yıkımlarının görmezden gelindiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Anahtar kelimeler: Göç, Göçmen, Savaş, Geride bırakılan

JEL Codes: F22


WHAT SYRIAN MIGRANT WOMEN LEAVE BEHIND

ABSTRACT

Migration is an important phenomenon that has the power to influence the future with its causes and consequences in the historical processes of societies and its history goes back as far as the history of humanity. All societies that give or receive migration are affected by these displacement activities. Various reasons such as wars, famines caused by geographical conditions, natural disasters, and political pressures are considered as compulsory factors of migration. In the current study, the relatives of the individuals who were forced to migrate by the civil war that started in Syria in 2011 and who were lost in the war and left at the place of migration were questioned. The aim of the study is to determine whether the extended or nuclear family, which has an important place in forming the social structure, is broken. As a result, it was determined that eighty percent (80%) of the women interviewed as participants in the data collection process carried out with the in-depth interview technique left behind many of their family members or relatives, and sixty-seven percent (67%) of them lost their husbands, fathers, siblings or relatives in the war. It is also known that wars, which are often legitimized and waged by states on the basis of solving a security problem, have many reasons behind them, such as financial, cultural, geographical riches, and even the effort to gain control and power. However, it would not be wrong to say that wars reveal the struggle for survival in situations that do not befit human dignity and that their long-term destruction is ignored.

Keywords: Migration, Migrant, War, Left Behind

JEL Codes: F22