Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2023-3-2-1412

Paper ID: UTISGAD-2023-3-2-1412
Title: ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARI İLE MESLEKİ İŞ BİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Author: Duygu VAROL & Mustafa KILINÇ


ÖZET

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ile mesleki iş birliğine yönelik tutumlarını yaş, cinsiyet, branş, eğitim durumu, mesleki kıdem, görev yapılan yerleşim birimi, görev yapılan eğitim kurumu, görev yapılan okuldan memnuniyet durumu, öğretmenlik mesleğinden memnuniyet durumu ve öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine göre incelemektir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden olan tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Burdur merkez, ilçe ve köylerinde görev yapmakta olan 895 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Öğretmen Motivasyonu Ölçeği”, “Öğretmenler Arasında Mesleki İş Birliğine Yönelik Tutum Ölçeği”  ve “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, Mann‐Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin motivasyon düzeyleri yaş, cinsiyet, branş, kıdem yılı, görev yapılan eğitim kurumu, görev yapılan eğitim kurumundan memnuniyet durumu, öğretmenlik mesleğinden memnuniyet durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Öğretmenlerin mesleki iş birliğine yönelik tutumları yaş, kıdem yılı, görev yapılan okuldan memnuniyet durumu, öğretmenlik mesleğinden memnuniyet durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. Araştırmada, öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ve mesleki iş birliğine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu, öğretmen motivasyonu ile mesleki iş birliğine yönelik tutumları arasında pozitif yönde, orta düzeyde, anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki İş Birliği, Motivasyon, Öğretmenlik Mesleği

JEL KODLARI: I20


EXAMINING TEACHERS’ MOTIVATIONS AND PROFESSIONAL COLLABORATIONS

ABSTRACT

The aim of this study is to examine teachers’ motivation levels and attitudes towards professional cooperation by age, gender, branch, educational status, professional seniority, location, educational institution, satisfaction with the school, satisfaction with the teaching profession and preference for the teaching profession. The research was carried out in the scanning model, which is one of the quantitative research designs. The study group of the research consists of 895 teachers working in the center, districts and villages of Burdur in the 2021-2022 academic year. The data of the research were collected with the “Teacher Motivation Scale”, “Attitude Scale Towards Professional Cooperation Among Teachers” and “Personal Information Form”. Percentage, frequency, mean, standard deviation, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis H test were used to analyze the data. Teachers’ motivation levels differed significantly according to age, gender, branch, seniority, educational institution, satisfaction with the educational institution, and satisfaction with the teaching profession. Teachers’ attitudes towards professional cooperation differ significantly according to age, seniority, satisfaction with the school, and satisfaction with the teaching profession. In the study, it was concluded that teachers’ motivation levels and attitudes towards professional cooperation were high, and there was a positive, moderate, significant relationship between teacher motivation and attitudes towards professional cooperation.

Keywords: Professional Cooperation, Motivation, Teaching Profession

JEL Codes: I20