Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2023-3-1-1906

Paper ID: UTISGAD-2023-3-1-1906
Title: AKADEMİK YAYINCILIĞIN YENİ YÜZÜ: CHATGPT VE ETİK TARTIŞMALARI
Authors: Olcay OKUN, Murad YÜKSEL, Mustafa Oğuz KARAHAN, Ramazan BOZKURT


ÖZET

Kendi kendine öğrenme, yapay zekânın önemli bir bileşenidir. Sistemler, deneyim ve veriler yoluyla yeni bilgiler edinir. Böylelikle bilgiye dayalı yargılarını ve sonuçlarını geliştirirler. Son on yılda, yapay zekâ alanında dikkate değer ilerlemeler kaydedilmiştir. Kaydedilen ilerlemeler günlük yaşamın ve iş hayatının her alanına gözle görülür derecede sirayet etmektedir. Kasım 2022 tarihinde kamuoyu ile tanışan ve OpenAI tarafından geliştirilen Chat Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT), çok yönlü bir yazılım uygulamasıdır. ChatGPT kullanıcılarla diyalog halinde etkileşime giren; hataları, yanlış yorumları ve yanlış hesaplamaları kabul edebilen ve karşı olgusal, varsayımsal veya hayali senaryolara meydan okuyan geniş bir dil modeline dayalı yapay zekâ uygulamasıdır. Bir makinenin zekâsını ölçmenin bir yolu olarak Alan Turing (1950) tarafından önerilen Turing testi sohbet sırasında bir insanı bir makineye karşı karşıya getirir. Eğer makine insanı kandırarak kendisinin insan olduğunu düşündürüyorsa testi geçmiş sayılmaktadır. ChatGPT sohbet botunun bu testi geçebilme potansiyeli yapay zekânın ulaştığı seviyeyi anlamak bağlamında ilgi çeken bir sorudur. ChatGPT, akademik denemeler ve yüksek kalitede akademik araştırma makaleleri yazma yeteneğine sahiptir. Bu bağlamda akademik yazında ChatGPT birçok standart normları alt üst ettiğinden yıkıcı bir yeniliktir. ChatGPT’nin akademik yazında kullanılmasının belirli standartlara bağlanması, tartışılan güncel bir diğer konu olarak çözüm beklemektedir.

Anahtar Kelimler: Yapay Zekâ, ChatGPT, Akademik Yazın, Turing Testi

JEL Kodları: O33, O34


THE NEW FACE OF ACADEMIC PUBLISHING: CHATGPT AND ETHICS DISCUSSIONS

ABSTRACT

Self-learning is an important component of artificial intelligence. Systems gain new knowledge through experience and data. In this way, they develop their knowledge-based judgments and conclusions. In the last decade, remarkable advances have been made in the field of artificial intelligence. Progress has visibly spread to every aspect of daily and business life. Chat Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT), introduced to the public in November 2022 and developed by OpenAI, is a versatile software application. ChatGPT interacts with users in a dialog; It is an application of artificial intelligence based on a broad language model that can accept errors, misinterpretations, and miscalculations and challenge counterfactual, hypothetical, or fictitious scenarios. The Turing test proposed by Alan Turing (1950) as a way to measure the intelligence of a machine pits a human against a machine during conversation. If the machine deceives the human into thinking that it is a human, it is considered to have passed the test. The potential for the ChatGPT chatbot to pass this test is an intriguing question in understanding the level reached by artificial intelligence. ChatGPT is capable of writing academic essays and high-quality academic research papers. ChatGPT in academic literature is a disruptive innovation in this context as it overturns many standard norms. Connecting the use of ChatGPT in academic literature to certain standards awaits a solution as another currently debated issue.

Keywords: Artificial Intelligence, ChatGPT, Academic Literature, Turing Test

JEL Codes: O33, O34