Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2023-3-1-1406

Paper ID: UTISGAD-2023-3-1-1406
Title: METAVERSE VE GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN MACERA TURİZMİNE YANSIMASI: METAMACERA TURİZMİ
Author: Savaş YILDIZ


ÖZET

Zaman içinde bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin birçok önemli sonucu olmuştur. Metaverse ve giyilebilir teknolojiler söz konusu bu sonuçlardan sadece ikisidir. Aslında giyilebilir teknolojiler ve Metaverse birbirileriyle yakın ilişki içindedir. Çünkü insanlar, gerçek dünyanın sınırlarından, Metaverse’in sınırsızlığına giyilebilir teknolojiler sayesinde ulaşabilmektedirler. Günümüzde Metaverse ve giyilebilir teknolojilerin farklı sektörlere ve mesleklere olan etkileri üzerine birçok araştırmaya rastlamak mümkündür. Turizm de bu sektörlerden birisidir. Metaverse ve giyilebilir teknolojilerin turizm sektörüne yansıması genellikle sanal müzeler, sanal oteller ve turizm pazarlaması noktasında kendisini göstermiştir. Bu çalışmada Metaverse ve giyilebilir teknolojilerin turizm sektöründeki etkisi küresel turizm pazarında değeri her geçen gün artan macera turizmi penceresinden ele alınmaktadır. Macera turizmini diğer turizm türlerinden ayıran önemli özelliklerinin başında macera aktivitelerinin yapısı gelmektedir. Söz konusu macera aktiviteleri tehlike, risk ve belirsizlik gibi etkenlere sahiptir. İçerdiği risk, tehlike ve belirsizliğin düzeyine göre macera aktivitesinin yumuşak veya sert macera aktivitesi olmak üzere iki temel gruba ayrılmasını sağlamaktadır. Ayrıca söz konusu aktivitelerin genellikle ücra yerlerde gerçekleştirilmesi, kişilerin konfor alanlarından çıkmamalarını gerektirmesi ve pahalı ekipman ve malzemelerin kullanımını gerektirmesi macera turizmini diğer turizm türlerinden ayıran diğer özelliklerdir. Söz konusu bu özellikler göz önüne alındığında macera aktivitelerini deneyimlemek maddi, fiziksel ve diğer bazı sebeplerden dolayı herkes için mümkün olmamaktadır. Geniş literatür taramasına dayanan bu çalışmada Metaverse ve giyilebilir teknolojilerin, macera turizmi kapsamındaki macera aktivitelerini deneyimlenmesini kolaylaştırıcı yönleri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Giyilebilir Teknolojiler, Macera Turizmi

JEL Kodları: L83, O33


REFLECTION OF METAVERSE AND WEARABLE TECHNOLOGIES ON ADVENTURE TOURISM: METADVENTURE TOURISM

ABSTRACT

Over time, the developments in science and technology have had many important outcomes. Metaverse and wearable technologies are just two of these outcomes. In fact, wearable technologies and the Metaverse are closely related to each other. Because people can reach to the illimitableness of the Metaverse from the determinated limits of the real world, thanks to wearable technologies. Today, it is possible to come across many studies on the effects of Metaverse and wearable technologies on different sectors and professions. Tourism is one of these sectors. The reflection of Metaverse and wearable technologies on the tourism has generally been in virtual museums, virtual hotels and tourism marketing. In this study, the impact of Metaverse and wearable technologies on the tourism sector is discussed from the perspective of adventure tourism, whose value is increasing day by day in the global tourism market. The most important feature that distinguishes adventure tourism from other types of tourism is the nature of adventure activities. These adventure activities have factors such as danger, risk and uncertainty. According to the level of risk, danger and uncertainty it contains, adventure activities can be divided into two basic groups as soft and hard adventure activity. Other features that distinguish adventure tourism from other types of tourism are that adventure activities are usually carried out in remote places, require people to stay out of their comfort zones, and require the use of expensive equipment and materials. Considering these features, it is not possible for everyone to experience adventure activities due to financial, physical and some other reasons. In this study, which is based on a large literature review, the facilitating aspects of Metaverse and wearable technologies to experience adventure activities within the scope of adventure tourism have been investigated.

Keywords: Metaverse, Wearable Technologies, Adventure Tourism

JEL Codes: L83, O33