Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2022-2-2-708

Paper ID: UTISGAD-2022-2-2-708
Title: OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIĞI MOTİVASYONEL DİL İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Author: Süleyman DEMİREL

ÖZET

Bu araştırma, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı üç resmi okulda okul müdürlerinin kullandığı motivasyonel dil ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğe bağlı üç resmi okulda görev yapan 100 öğretmen araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Veriler, anket yöntemiyle elde edilerek SPSS programına aktarılmış ve frekans, yüzde analizi, korelasyon analizi, tek yönlü varyans analizi ve t testi analizleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre okul müdürlerinin kullandığı motivasyonel dil ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Okul müdürlerinin motivasyonel dil kullanımı artıkça öğretmenlerin örgüte bağlılığı da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Motivasyonel Dil, Okul Müdürü, Öğretmen, Örgüt, Örgütsel Bağlılık,

JEL Kodları: M11, L10

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MOTIVATIONAL LANGUAGE USED BY SCHOOL PRINCIPALS AND THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF TEACHERS

Abstract

This research was carried out to examine the relationship between the motivational language used by school principals and the organizational commitment of teachers in three official schools affiliated to Silifke District National Education Directorate. Survey form being used as a data collection tool was applied to 100 teachers working in three official schools affiliated to Silifke District National Education Directorate. The data were transferred to the SPSS program and frequency analysis, percentage analysis, correlation analysis, one-way analysis of variance and t test analyses were performed. In the study when the relationship between the motivational language used by school principals and the organizational commitment of teachers was examined, it was found that there was a significant relationship. As the motivational language use of school principals increases, teachers’ commitment to the organization increases.

Keywords: Motivation, Motivational Language, School Principal, Teacher, Organization, Organizational Commitment

JEL Codes: M11, L10