Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-2022-2-2-1511

Paper ID: UTISGAD-2022-2-2-1511
Title: İŞYERİNDE SİBER ZORBALIK KAVRAMI VE ÖLÇÜMÜ
Author: Gaye ONAN

ÖZET

İşyerinde siber zorbalık teknoloji aracılığıyla yürütülen zorbalıktır. Bilgi iletişim teknolojilerinin iş yaşamında yaygınlaşması siber zorbalığın çalışanlar arasında yaygınlaşmasına neden olmuştur. Siber zorbalığın çalışanlar ve işletmeler açısından yarattığı olumsuz sonuçlar kavramın daha derin araştırılmasını gerektirmektedir. İşyerinde siber zorbalık ile ilgili araştırmalarda birbirinden farklı çok sayıda ölçek kullanılmıştır. Hem siber zorbalık kavramı hem de ölçümü ile ilgili araştırmacılar arasında henüz tam anlamıyla bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı çalışma hayatına yönelik olarak en çok kullanılan üç siber zorbalık ölçeğinin genel bir değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Bu sayede çalışanlara uygulanan siber zorbalık ölçeklerine genel bir bakış açısı sunmak ve bu ölçeklerin genel özelliklerini ortaya koymak hedeflenmektedir. Araştırmada sistematik inceleme yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışanlara yönelik olarak en sık kullanılan üç ölçek tespit edilmiştir. Ölçeklerin siber zorbalık davranışlarını tam olarak kapsayamaması ve ağırlıklı olarak kamu sektöründe uygulanmış olmaları en önemli dezavantajlarıdır. Ölçekler her ne kadar yüksek güvenilirlik seviyesine sahip olsa da işyerinde siber zorbalık davranışının ölçümü için yeni bir ölçek geliştirme ihtiyacı devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, İşyeri Siber Zorbalığı, Siber Zorbalık Ölçümü

Jel Kodu: M00, M10

THE CONCEPT AND MEASUREMENT OF WORKPLACE CYBERBULLYING

ABSTRACT

Cyberbullying in the workplace is bullying carried out through technology. The widespread use of information and communication technologies in working life has significantly increased cyberbullying among employees. The negative consequences of cyberbullying in terms of employees and organizations require a deeper evaluation of it. In studies on cyberbullying at work, a variety of scales has been applied. There is still no consensus among researchers regarding both the concept of cyberbullying and its measurement. The aim of the study is to provide a general assessment of the three most used cyberbullying scales in the workplace. In this way, it is aimed to present an overview of the cyberbullying scales applied to employees and to reveal the general characteristics of these scales. The systematic review method was used in the study. According to the results of the analysis, the three most frequently used scales for employees were determined. The most important disadvantages of the scales are that they do not fully cover cyberbullying behaviors and that they are mainly applied in the public sector. Although the scales have a high level of reliability, the need to develop a new scale for the measurement of cyberbullying behavior in the workplace continues.

Keywords: Cyberbullying, Workplace Cyberbullying, Cyberbullying Measurement

Jel Codes: M00, M10