Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-06-2021-4029.V2

Paper ID: UTISGAD-06-2021-4029.V2
Title: ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGELERİNİN DAMGA VERGİSİ ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Author: Metehan TOPSAKAL

Özet

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi olarak nitelendirilen arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak 22 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümü yerine tarafların tercihi ile uzlaşarak uyuşmazlığa son vermelerini sağlayacak olan arabuluculuk, geniş kapsamlı ve etkin bir biçimde işlerlik kazanması halinde, mahkemelerin iş yükünün azalmasına katkı sağlayacaktır. Arabuluculuk yönteminde, yargısal yollara başvuru imkânını ortadan kaldırmadan, devlete ait olan yargı yetkisinin mutlak egemenliğine zarar vermeden uyuşmazlıkların daha basit ve kolay çözümü amaçlanmaktadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda, taraflar ve arabulucu tarafından imzalanan arabuluculuk anlaşma belgesi düzenlenmektedir. Mevzuatımızda yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan kâğıtların içeriklerine göre nasıl vergilendirileceği Damga Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile birlikte, arabuluculuk faaliyeti sonucunda düzenlenecek olan arabuluculuk anlaşma belgesinin nasıl vergilendirileceğine yönelik Damga Vergisi Kanunu hükmü hilafına tarafların lehine olan bir düzenleme yürürlüğe girmiştir. Çalışma ile arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması sonucu doğacak olan Damga Vergisinin 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenen hüküm gereği mi yoksa Damga Vergisi Kanununda düzenlenen hüküm gereği mi dikkate alınacağının tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da, kanun, idarenin vermiş olduğu açıklama ile doktrin ve yargı kararlarından faydalanılarak taraflar ile arabulucu arasında düzenlenen arabuluculuk anlaşma belgesinden, tarafların lehine olan ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda düzenlenen hüküm gereğinin yerine getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk, damga vergisi, vergiyi doğuran olay

JEL Kodları: K34.


REVIEW OF MEDIATION AGREEMENT DOCUMENTS ON STAMP TAX

Abstract

Mediation, which is described as one of the alternative dispute resolution methods, entered into force on 22 June 2013 after the Law on Mediation in Legal Disputes numbered 6325 was published on 22 June 2012. Mediation, which will allow the parties to compromise and terminate the dispute instead of litigation, will contribute to the reduction of the workload of the courts, if it becomes effective in a comprehensive and effective manner. In the mediation method, a simpler and easier resolution of disputes is aimed without damaging the absolute sovereignty of the state’s jurisdiction without eliminating the possibility of applying to judicial remedies. At the end of the mediation activity, a mediation agreement document signed by the parties and the mediator is drawn up. Stamp Duty Law regulates the taxation of papers that are written in our legislation by signing or placing a sign that substitutes for signature, and that can be submitted to prove or reveal any issue, according to their content. With the Law on Mediation in Legal Disputes numbered 6325, a regulation on how to tax the mediation agreement document to be issued as a result of mediation activity, contrary to the provisions of the Stamp Tax Law, has entered into force in favor of the parties. With the study, it is aimed to determine whether the Stamp Tax, which will arise as a result of the signing of the mediation agreement document, will be charged pursuant to the provision regulated in the Law on Mediation in Legal Disputes no. In line with this purpose, it was concluded from the mediation agreement document drawn up between the parties and the mediator by benefiting from the law, the opinion and ruling given by the administration and the doctrine and judicial decisions, that the provision in favor of the parties and regulated in the Law on Mediation in Legal Disputes No. 6325 should be fulfilled.

Keywords: Mediation, taxable event, stamp tax

JEL Codes: K34.