Press "Enter" to skip to content

UTISGAD-05-2021-3864.V1

Paper ID: UTISGAD-05-2021-3864.V1
Title: BİTCOİN GETİRİLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNAN FİNANSAL GÖSTERGELERİN ARAŞTIRILMASI
Author: Ecem ÖZHAN


Özet

Bu çalışmada 2010:09-2021:04 dönemleri arasında Bitcoin getirileri üzerinde etkisi bulunan belirlenmiş bazı finansal göstergelerin etkisi araştırılmıştır. Çalışma için belirlenen finansal göstergeler; Borsa İstanbul 100 Endeksi (BİST100), Nikkei 225 Endeksi (N225) ve Japon Yeni olarak belirlenmiştir. Çalışmada aylık veriler kullanılarak uygulanan çoklu regresyon analizinde Bitcoin getirileri bağımlı değişken; Japon yeni, BİST 100 ve N225 Endeksi bağımsız değişkenler olarak ifade edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre N225 Endeksi Bitcoin getirileri üzerinde %5 önem düzeyinde istatistiksel bakımdan önemli bulunmuştur. Japon yeni ve BİST100 Endeksi’nin ise Bitcoin getirileri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, BİST 100, Nikkei 225, Çoklu Regresyon Modeli

JEL Kodları: G12, E40


INVESTIGATION OF FINANCIAL INDICATORS AFFECTING BITCOIN RETURNS

Abstract

In this study, the effect of determined financial indicators that have an effect on Bitcoin returns between the periods of 2010: 09-2021: 04 has been examined. Financial indicators included in the study; Borsa Istanbul 100 Index (BİST100), Nikkei 225 Index (N225) and the Japanese Yen. In the multiple regression analysis applied using monthly data in the study, Bitcoin returns are the dependent variable; Japanese Yen, BIST 100 and N225 are defined as index independent variables. According to the findings of the study, the N225 Index was found to be statistically significant at 5% significance level on Bitcoin returns during the analysis period. The Japanese Yen and BIST100 Index did not have any effect on Bitcoin returns.

Keywords: Bitcoin, BİST 100, Nikkei 225, Multiple Regression Model

JEL Codes: G12, E40